مطالب مرتبط با : Bobby Naderi

Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 1 ساعت و 45 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
پس از اینکه معلوم می شود قهرمان داستان عضو سابق یک سازمان قدرتمند و مخفی به نام "زنبورداران" است، کمپین بیرحمانه انتقام گیری او ابعاد جدیدی پیدا می کن[...]
One man's brutal campaign for vengeance takes on national stakes after he is revealed to be a former operative of a powerful and clandestine organizat[...]
Wiki Movie