مطالب مرتبط با : David Ayer

Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 1 ساعت و 45 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
پس از اینکه معلوم می شود قهرمان داستان عضو سابق یک سازمان قدرتمند و مخفی به نام "زنبورداران" است، کمپین بیرحمانه انتقام گیری او ابعاد جدیدی پیدا می کن[...]
One man's brutal campaign for vengeance takes on national stakes after he is revealed to be a former operative of a powerful and clandestine organizat[...]
Wiki Movie
Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 2 ساعت 3 دقیقه دقیقه
کشور :
رده سنی :
کارگردان :
ستارگان : | |
یک سازمان دولتی مخفی چندین ضد قهرمان با قدرت های خارق العاده را به کار میگیرد تا ماموریتی خطرناک را در ازای کوتاه شدن دوره حبس شان، انجام دهند…
A secret government agency recruits some of the most dangerous incarcerated super-villains to form a defensive task force. Their first mission: save t[...]
Wiki Movie